17
January
6:30 pm — 8:30 pm
Lange Hall
TBC Shibuya, B1
Japan