29
September
10:00 am — 2:00 pm
Lange Hall
TBC Shibuya, B1
Japan

Upcoming Events

29
September

Class 101

10:00 am — 2:00 pm
@ Lange Hall
Read More
06
October

Class 201

10:00 am — 2:00 pm
@ Lange Hall
Read More
14
October

Class 301

1:00 pm — 5:00 pm
@ R-304
Read More
14
October

Meet & Connect

1:00 pm — 3:00 pm
@ Lange Hall
Read More