09
December
1:00 pm — 3:00 pm
Lange Hall
TBC Shibuya, B1
Japan