09
June
1:00 pm — 2:30 pm
Lange Hall
TBC Shibuya, B1
Japan