25
June
7:30 pm — 9:00 pm
Lange Hall
TBC Shibuya, B1
Japan